Các dòng sản phẩm của Radware

 • Cân bng  và phân phi ng dng

  Radware giúp đáp ng mi thách thc vi các gii pháp cân bng ti và phân phi ng dng mà vn đơn gin hóa vic điu hành đng thi đm bo hot đng  ng dng, SLA

  Read more

 • Bo mt cho h thng mng và ng dng

  Bo mt cho h thng mng và ng dng: B gii pháp DDoS Protection và Web Application Security ca Radware cung cp các gii pháp an ninh và bo mt ng dng tích hp được thiết kế đ bo mt các trung tâm d liu và ng dng mi nơi

  Read more

 • Theo dõi và qun tr

  Các gii pháp qun tr và theo dõi ca Radware có th qun lý và giám sát sc kho, tình trng thi gian thc và hiu sut ca cu trúc phân phi ng dng mt cách tp trung

  Read more

 • Các dch v đám mây

  Các dch v đám mây cp doanh nghip giúp bo v khi các mi đe do đa chiu và ti ưu hóa hiu sut ng dng

  Read more

Giải pháp của Radware

“Là nhà cung cấp trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới, chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng của mình sự bảo vệ chống xâm nhập chất lượng cao nhất hiện nay. Với Attack Mitigation System, chúng tôi có thể duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho khách hàng ngay cả khi phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn.”

– Chris Donnelly
Executive Vice President of Connectivity, Switch

 

 

Service Provider
Virtualization and Consolidation
Private/Hybrid Cloud Solutions
Security
SSL Attack Protection