Các dòng sản phẩm của Radware

 • Cân bng  và phân phi ng dng

  Radware giúp đáp ng mi thách thc vi các gii pháp cân bng ti và phân phi ng dng mà vn đơn gin hóa vic điu hành đng thi đm bo hot đng  ng dng, SLA

  Read more

 • Bo mt cho h thng mng và ng dng

  Bo mt cho h thng mng và ng dng: B gii pháp DDoS Protection và Web Application Security ca Radware cung cp các gii pháp an ninh và bo mt ng dng tích hp được thiết kế đ bo mt các trung tâm d liu và ng dng mi nơi

  Read more

 • Theo dõi và qun tr

  Các gii pháp qun tr và theo dõi ca Radware có th qun lý và giám sát sc kho, tình trng thi gian thc và hiu sut ca cu trúc phân phi ng dng mt cách tp trung

  Read more

 • Các dch v đám mây

  Các dch v đám mây cp doanh nghip giúp bo v khi các mi đe do đa chiu và ti ưu hóa hiu sut ng dng

  Read more

Nn tng  Radware

Radware (ASDAQ: RDWR) là nhà cung cp hàng đu trên toàn cu v  phân phi ng dng và gii pháp an ninh không gian mng cho các trung tâm d liu o, đám mây và phn mm được xác đnh. Danh mc gii pháp tng đot gii thưởng ca Radware cung cp bo đm mc đ dch v cho các ng dng kinh doanh quan trng, đng thi ti đa hóa hiu qu CNTT. Các gii pháp ca Radware cho phép hơn 10.000 khách hàng doanh nghip và nhà cung cp dch v trên toàn thế gii thích nghi nhanh vi nhng thách thc ca th trường mt cách nhanh chóng, duy trì s liên tc kinh doanh và đt được năng sut ti đa trong khi vn gim chi phí. Radware có tr s quc tế ti Tel Aviv, Israel

Cân bng  và phân phi ng dng

 • Alteon – Alteon là gii pháp điu khin phân phi ng dng (ADC) cung cp kh năng cân bng ti cc b / toàn cu cho tt c các ng dng da trên Web, đám mây và nn tng di đng.
 • FastView – FastView là mt gii pháp ti ưu hóa hiu sut web (WPO) cho phép các trang web và các ng dng da trên web được truy cp nhanh hơn.
 • LinkProof – LinkProof là mt b cân bng ti liên kết ti đa hóa hiu qu ca đường truyn WAN gia văn phòng chi nhánh và tr s chính (HQ)  hoc trung tâm d phòng thm ha (DR)
 • AppXML-AppXML ci thin tc đ x lý tài liu và truyn thông an toàn da trên XML

Các sn phm bo mt cho h thng mng và ng dng

 • DefensePro – DefensePro là mt thiết b gim thiu tn công da trên hành vi, theo thi gian thc nhm bo v cơ s h tng chng li thi gian chết ca  h thng mng và ng dng (hoc hot đng chm ), khai thác l hng ng dng, lan truyn phn mm đc hi, các bt thường trên mng, trm cp thông tin và các cuc tn công không gian mng khn cp khác
 • Dch v Gim nh Tn công – Dch v Gim nh Tn công ca Radware là gii pháp tng th được qun lý đy đ và tích hp tính năng phát hin và gim nh trong mi thi đim (ti cơ s hoc trên đám mây) vi tính năng làm sch các tn công DDoS theo khi lượng ln da trên đám mây và dch v h tr 24×7 t đi phn ng khn cp ca Radware (ERT)

Các sn phm theo dõi và qun tr

 • APSolute Vision – APSolute Vision là công c qun tr và giám sát cho các gii pháp phân phi và bo mt ng dng ca Radware
 • Giám sát Hiu sut ng dng (APM) – APM là gii pháp theo dõi đu cui đ qun lý và theo dõi SLA ng dng.
 • VDirect – vDirect là cng thêm (Plug-in) vào gii pháp qun lý ADC đu tiên trong ngành, được thiết kế đc bit cho các trung tâm d liu o.

Sn phm các dch v đám mây

 • Dch v Cloud WAF: Dch v Cloud WAF ca Radware cung cp kh năng bo v web an toàn mt cách liên tc và không trùng lp. Theo chng chng nhn t  ICSA Labs vi sn phm Radware, tường la ng dng web hàng đu trên th trường, nó bao gm toàn b các mi đe da OWASP Top-10 và t đng điu chnh s bo v  đi vi các mi đe da đang phát trin và các tài sn được bo v
 • Dch v Cloud DDoS Protection: Dch v Bo mt DDoS ca Radware Cung cp bo v DDoS mc doanh nghip trên đám mây và cung cp phm vi bo mt rng nht vi s phát hin chính xác nht và thi gian ngn nht đ bo v khi các mi đe da DDoS ngày càng linh đng và liên tc phát trin
 • Dch v bo mt  cho các doanh nghip s dng các dch v Web ca Amazon: Dch v An ninh đám mây ca Radware cung cp tính năng bo mt đám mây d trin khai có th được tích hp vi môi trường AWS đ cung cp s bo v t đng, ch đng t các mi đe da tiên tiến.

VietSunshine là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Radware tại Việt Nam

Đ biết thêm chi tiết v sn phm Radware vui lòng liên h Mr.Thanh Nguyen, email: thanh.nguyen@vietsunshine.com.vn